Jednolity system szkolnictwa!

Ten post ma za zadanie uporządkowanie wiedzy dotyczącej organizacji studiów w Polsce i za granicą. Zgodnie z podpisaną przez 29 ministrów szkolnictwa wyższego deklaracją ustanowiono w Europie spójny i porównywalny system szkolnictwa. Podpisana 19 czerwca 1999 roku deklaracja miała na celu podniesienie prestiżu uczelni europejskich, oparcie ich ram organizacyjnych na podobnych zasadach oraz dostosowania do systemu amerykańskiego. W ten sposób wprowadzono europejski obszar szkolnictwa wyższego (European Higher Education Area). W ramach zawartego porozumienia wprowadzono punktowy system rozliczania osiągnięć naukowych (ECTS), podział studiów na trzy stopnie kształcenia (licencjat minimum 6 semestrów, magisterium 2 lata i studia doktorskie 4 lata), system certyfikacji i akredytacji (uznajemy oceny i świadectwa) oraz suplement angielski do wydawanych dyplomów.

W ten sposób zostały położone podwaliny pod europejski system kształcenia, który dąży do ujednolicenia zasad. Pomimo ciągle istniejących różnic coraz więcej nas w UE łączy niż dzieli i coraz łatwiej jest podejmować studia na zagranicznych uczelniach. Nasze świadectwa i dyplomy są uznawana za granicą. Punkty ECTS można przenosić pomiędzy uczelniami, struktura organizacyjna jest coraz bardziej podobna, a programy wymian studenckich coraz powszechniejsze. Podejmując studia w Polsce bez problemu znajdziemy w ramach programu Erasmus ciekawą możliwość spędzenia semestru na zagranicznej uczelni, a zaliczone tam przedmioty oraz zdobyte punkty wrócą z nami na rodzimą uczelnię.